ABP Celá série - 36 DVD

4 644 Kč –57 % 1 999 Kč
Skladem (1 sada)

Seznamte děti s nejznámějšími biblickými příběhy poutavým způsobem.
Kompletní série 36 DVD Animovaných biblických příběhů.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Animované biblické příběhy

Animované biblické příběhy jsou skvělým způsobem, jak seznámit děti s těmi nejznámějšími biblickými příběhy ze Starého i Nového Zákona. Filmové zpracování přispívá k lepšímu pochopení příběhů. Dějová linie jednotlivých příběhů je tvořena tak poutavě, že zaujme i dospělého diváka. Celkovou atmosféru příběhů dotváří píseň. Jednotlivé epizody představují hodnoty, jako dobrota, statečnost, radost, láska, soucit, odpuštění, přijetí, věrnost, milost či pokání.

Režisérem a producentem je Richard Rich, známý také svými pohádkami, jako Walt Disney® – Pocahontas, Medvídek Pú, Liška a Pes, Taran, aj.

Všechna DVD jsou interaktivní a plně funkční i bez počítače. Na DVD naleznete kvízy, které pomáhají k lepšímu zapamatování si obsahu. K objednávce DVD také dostanete odkaz pro možnost online přehrávání samotných filmů například mobilních zařízeních.

Bible je naprosto jedinečnou knihou a je důležité, aby mohl být každý člověk seznámen s jejím obsahem.

Jednotlivá DVD lze zakoupit i samostatně, najdete je v kategorii Pro děti -> Animované biblické příběhy.

Starý zákon

1. Abraham a Izák

Přestože již byli Abraham a Sára staří, dostali od Boha zaslíbení, že se jim narodí syn. Jeho narození považovali za velký zázrak a svého synka Izáka velmi milovali. Když potom Bůh požádal Abrahama, aby vzal Izáka a obětoval mu jej, bylo to pro něj nejtěžším životním rozhodnutím.

Tento dojemný příběh je ukázkou jedné z největších zkoušek poslušnosti, víry a důvěry v Boha, jaký lze v Bibli nalézt. Abraham ve zkoušce obstál a Boží zaslíbení, že se stane otcem mnoha národů, se mohlo naplnit.

2. Josef v Egyptě

Josefa, mladého hebrejského chlapce, prodají do otroctví jeho vlastní bratři, kteří na něj žárlí. Chlapec se dostane do Egypta. Ani tady však nezapomíná na Boží principy, které jej naučil jeho otec. 

Když jej uvrhnou do vězení za zločin, který nespáchal, vyloží Josef svým spoluvězňům jejich sny a svou poctivostí si získá úctu každého, koho potká. Jednoho dne Josefa povolají, aby vyložil sny samotnému faraonovi. Pokud by se mu to podařilo, mohl by faraona požádat, aby se směl vrátit domů.

3. Josefovo setkání s bratry

Sucho a hlad ničivě zasáhly Kenaanskou zemi, ale Egypt má stále dostatek zásob. Jákob ví, že pokud něco neudělá, celá jeho rodina zahyne hladem. Pošle tedy svých deset synů k faraonovi, aby nakoupili obilí. K jejich velkému překvapení se tam setkají i se svým bratrem Josefem, kterého kdysi prodali do otroctví a svému otci tehdy řekli, že je mrtvý. 

Příběh je pokračováním části nazvané Josef v Egyptě a přináší ujištění o Boží péči a lásce ke každém člověku.

4. Mojžíš

Nebýt zoufalého plánu hebrejské matky, pevné vůle faraonovy dcery a mocné Boží ruky, nejmocnější a nejmilovanější vůdce izraelského národa by se nebyl dožil svých prvních narozenin. 

Napínavý příběh líčí nejprve první dny Mojžíšova života, dále ukazuje Mojžíše jako vlivného egyptského prince až do období, kdy se jako zapomenutý pastýř stará o ovce svého tchána v Midjánské poušti. 

Pozoruj Boží ruku, jak chrání bezbranné dítě v košíku, jak vede uprchlíky přes poušť, jak připravuje vysvoboditele pro svůj lid Izrael.

5. Rút

Izraelská žena Noemi a její dvě pohanské nevěsty v cizí zemi ovdoví.
Noemi se chce vrátit domů a prosí nevěsty, aby se vrátily ke svým rodičům. Orpa souhlasí a odejde. Rút ale prohlásí, že ji nikdy neopustí a spolu s ní
se vydá na cestu do Izraele. Její věrnost je odměněna ve chvíli, kdy se do ní zamiluje Noemin nejbližší příbuzný a vezme si ji za ženu. 

Krásný příběh lásky znovu ožívá v tomto novém animovaném zpracování a přináší tak chvíle radosti i zamyšlení.

6. Samuel

Anna dala slib, že pokud jí dá Bůh syna, odevzdá mu ho, aby sloužil v chrámě. Svůj slib splnila a chlapečka odvedla ke knězi Élimu. Samuel vyrůstal v chrámu a věrně sloužil jako Éliho pomocník. Stal se vzácným Božím nástrojem – prorokem. 

Prorok Samuel byl inspirujícím příkladem člověka, který neustále prohlubuje svůj vztah s Bohem. 

Tento příběh, který přibližuje různé úseky jeho života, nás vyzývá, abychom objevili radost z věrné služby Bohu.

7. David a Goliáš

V tomto vyprávění o odvaze, víře a smělosti ožívá jeden z nejznámějších biblických příběhů. David, mladý pastýř, který má rád hudbu a poezii, vůbec nevypadá jako zachránce národa. Ale když se téměř třímetrový obr Goliáš rouhá Bohu, mladý David ani na chvíli neváhá a ve víře se postaví obrovi tváří v tvář. 

Napínavý příběh vás přenese na bitevní pole, kde uvidíte, jak Bůh díky poslušnému chlapci vybojuje veliké vítězství. 

David je jednou z největších postav v dějinách Izraele.

            

8. Šalomoun

Byla to jeho první zkouška od té doby, co usedl na trůn. Oči celého národa se upíraly k tomuto mladému vůdci, aby zjistily, jestli bude také tak moudrý a prozíravý jako jeho otec, jejich milovaný král David. Rozhodnutí, které měl udělat, bylo jedním z nejtěžších. Nikdo nevěděl, kde je pravda, a tak celá soudní síň čekala se zatajeným dechem na slova krále. Na nich závisel život. Jak rozhodne? 

Vítejte v soudní síni krále Šalomouna, nejmoudřejšího muže, jaký kdy žil.

9. Elijáš

Všichni v okolí zůstali stát v němém úžasu, když z hory Karmel zaburácela slova proroka Elijáše: „Jak dlouho ještě budete poskakovat na obě strany?
Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“

Nezapomenutelná scéna nás vtahuje do nejistých dob izraelského království, kdy se víra lidu v Boha chvěla jako list ve větru. 

Poselství Elijáše nás vede k přemýšlení, jak je to s naší vírou a věrností Bohu.

10. Elíša

Elíša je muž, který je ochoten nechat se použít Bohem. Když se z nebe zjevil ohnivý kočár a odvezl pryč proroka Eliáše, jeho plášť dopadl k nohám Elíši. Od této chvíle bude Elíša Božím mluvčím. 

Příběh nás povede životní cestou tohoto velikého muže – od uzdravení velitele syrského vojska Naamána a vyléčení hořké vody, až po vzkříšení chlapce. Dětem, ale i celé vaší rodině, poodhalí principy, které vedli Elíšu, aby věrně vykonával službu Bohu. 

Vynikající zpracování, energická hudba a věrnost biblickému textu jsou zárukou hodnotně stráveného času.

                              

11. Daniel

Babylónské vojsko vtrhlo do Jeruzaléma a zajalo mladé perspektivní chlapce, kteří se měli stát elitou babylónského královského dvora. Když se Daniel a jeho tři přátelé ocitli na královském dvoře, rozhodli se, že navzdory okolnostem zůstanou věrni principům a zásadám, ke kterým je vedli rodiče. Již po deseti dnech se ukázalo, že jsou zdravější i chytřejší než jejich vrstevníci. Zachovali si duchovní vnímavost a spojení s živým Bohem. 

Když Babylón padl a na trůn nastoupil nový král – Darjavéš, jmenoval Daniele prvním ministrem. Tehdy nepřátelé vymysleli plán, jak se Daniele definitivně zbavit… Když Daniel přežil noc v jámě, která byla plná lvů, i král Darjavéš pochopil, že Bůh má všechno v rukách.

12. Ester

Mladá královna Ester byla postavena před rozhodnutí riskovat svůj život, aby zachránila vlastní národ před vyvražděním. Pochopila, že nastal „její čas“ a projevila mimořádnou odvahu a odhodlání pomoci. 

V napínavém příběhu o věrné Ester ožívají všechny intriky, nebezpečí a vzrušení, které přináší život ve starověkém královstvím paláci v Persii. Odvaha a moudrost krásné Ester pomohly odvrátit hrozící tragédii a proměnit ji ve vítězství a svátek izraelského lidu.

            

Nový zákon

1. Jan Křtitel

Děti budou inspirovány odvahou a zapálením tohoto velkého proroka, který připravuje cestu pro Pána Ježíše. 

Dramatický příběh jednoho z největších Božích proroků, který celý svůj život podřídil tomu, aby splnil své životní poslání: připravit cestu pro Pána Ježíše. Budeš svědkem hrdinské síly a odvahy, s jakou tento biblický hrdina věrně plní Boží záměry, a to i navzdory opozici ze strany politické i duchovní elity Izraele té doby. Ale to všechno se jeví jako malicherné, když Jan konečně uvidí přicházet toho, o kterém kázal – Božího Beránka.

2. Narodil se Král

Známý biblický příběh o narození Ježíše Krista. Všechny generace si jistě s radostí připomenou tento klíčový příběh Nového zákona, který díky modernímu a dynamickému zpracování přímo ožívá před našima očima!

 Kreslené příběhy z Bible nepřinášejí jen nevšední umělecký zážitek precizní animátorské práce, ale zároveň přinášejí dětem hodnotné životní principy.

            

3. Ježíš, Syn Boží

Oněměli. To se často stávalo lidem, kteří se nečekaně setkali s moudrostí Ježíše z Nazareta. Oněměli učitelé zákona i kněží, se kterými si Ježíš jako dvanáctiletý povídal v chrámu a ukazoval jim skutečné principy Božího zákona. Ale oněměl i satan, který přišel pokoušet Ježíše po čtyřicetidenním půstu na poušti. I když se ho snažil oklamat, aby přestal důvěřovat Otci, nic nezlomilo Ježíšovu jistotu, kterou čerpal z Božích slov. 

Jdi v Jeho stopách a potom i ty zůstaneš stát v němém úžasu, když se setkáš tváří v tvář s Ježíšem, Božím Synem.

4. Chléb z nebe

Jonáš, mladý pouliční žebrák, je stále hladový. O chlebu se mu možná i zdá. A když už se mu nějaký podaří získat, seberou mu jej povaleči z vedlejší ulice. Jednoho dne se Jonáš dozví o Ježíši, o muži, který dělá zázraky. Těmto zprávám však nevěří, a tak se rozhodne zjistit něco o Ježíši, který právě přišel do města. Nejen slova, ale i zázrak nasycení velikého zástupu mu otevřou oči a on najednou vidí, že chléb, který nabízí Ježíš, dokáže utišit jeho hlad po věčnosti. 

Příběh nasycení zástupu upoutá diváka akčními scénami, živými rozhovory i originálními písněmi a vyzývá každého, aby si vzal chléb života, který nabízí Ježíš.

5. Postaven na Skále

Ježíše jednou požádali, aby vyřešil spor o dědictví mezi dvěma bratry. Místo toho, aby citoval zákon o dědictví, Ježíš připomíná svá slova z kázání na hoře o věčných principech, které vedou k šťastnému a naplněnému životu. 

Ježíš učí muže, který má pocit křivdy, aby bratrovi odpustil a miloval ho. Všichni, kteří následují Ježíše, se musí naučit, že jejich hodnota není závislá na majetku. 

Pokud se tyto principy stanou realitou našeho života, potom stavíme svůj dům na skále a ani největší bouřky jim nepohnou.

6. Pane, věřím

Tři příběhy, kterými Ježíš buduje víru svých následovníků. Můžete být svědky toho, jak laskavý římský velitel poklekne před Mistrem a prosí o uzdravení svého umírajícího sluhy. Sluha je v okamžiku uzdraven, protože velitel prosí ve víře bez pochybností. Slova Ježíše jsou stejně mocná a utěšující jako jeho zázraky. Naimské vdově řekne: neplač – a vzkřísí jejího mrtvého syna. Nakonec přichází muž plný beznaděje a prosí o uzdravení svého syna. 

Jako balzám zní Ježíšova slova: pro ty, kdo věří, nic není nemožné. To jsou slova naděje pro každého, kdo je ochotný říci: Pane, věřím. 

Ježíš nás učí, že i když je naše víra malá jako hořčičné semínko, můžeme být svědky zázraku.

7. Ježíšova podobenství

Ježíš často učil své následovníky pomocí podobenství. Tři nejoblíbenější z nich – O hřivnách, Boháč a Lazar a Dva synové – tvoří soubor principů, o kterých Ježíš často vyprávěl. Učí nás být dobrými správci času a darů, které jsme dostali. 

Ve světě, který je zaměřen především na naplňování vlastních potřeb, nám tyto nadčasové příběhy pomáhají důvěřovat Bohu. Zároveň nás učí žít podle Ježíšových slov.

8. Ježíšovy zázraky

Příběhy, které představují Kristovu lásku a jeho soucit s trpícími. Ježíšovy zázraky jsou plny lásky, něhy a soucitu ke každému člověku. Uzdravení chorého, vzkříšení mrtvého, vymítání démonů a utišení bouře na moři pomáhají budovat víru v Ježíše. Těm, kteří věří, je všechno možné, odkazuje Ježíš.

Ježíšovy zázraky dokážou vybudovat i tvou víru a víru tvé rodiny. Můžeš být svědkem toho, jak se tví blízcí učí postojům, které souvisí s vírou: odevzdání se Bohu, soucit s druhými a laskavost.

            

9. Milosrdný Samaritán

Příběh o milosrdném Samaritánovi je pravděpodobně nejdojemnější z Ježíšových podobenství. Příběh začíná snahou farizea znevážit Ježíše před lidmi. Položí mu otázku: Které přikázání je největší? Dospělí i děti se s údivem zaposlouchají do odpovědi, která před nimi otevře krásný příběh. 

Lupiči, kněz, levita a zraněný obchodník ožívají před našima očima. Izraeliti lhostejně procházejí kolem svého bratra obchodníka, zatímco nepřítel Samařan se zastaví a zraněnému pomůže. 

Učí nás to nejen zbavovat se předsudků, kterými jsme často svázáni, ale i milovat se navzájem a pomáhat jeden druhému.

            

10. Spravedlivý Soudce

Toto vyprávění nás přivádí k Ježíši v situaci, kdy učí své následovníky o principech lásky, soucitu a odpuštění. 

Stanete se svědky příběhu ženy, která si podle židovských zákonů zasloužila smrt ukamenováním. Jak to nakonec dopadne? Vynese nad ní i Ježíš rozsudek smrti? Co řekne rozvášněnému davu, podněcovanému farizeji, kterým jde jen o to, aby Ježíše za každou cenu zničili? Má Boží láska a milost sílu zachránit tuto ženu, která padla úplně na dno?

            

11. Odpusť nám naše viny

Příběh spojuje podobenství o odpuštění se slovy, která Ježíš adresoval svým učedníkům. Ježíš představuje Boží lásku jako soucitnou a odpouštějící. 

Petr, plný hněvu vůči výběrčím daní, dostane úkol, aby chytil rybu, v níž najde minci na zaplacení chrámové daně. Potom Ježíš vypráví příběh o muži, který králi dlužil 10 000 talentů. Byla to obrovská suma peněz, kterou nemohl nikdy splatit. Králi se muže zželelo a dluh mu odpustil. Ten však, jen co vyšel z paláce, uhodil na muže, který mu dlužil o mnoho méně a nechal ho uvěznit.

            

12. Poklady v nebi

Tento příběh ukazuje rozdíl mezi dvěma muži, kteří hledají v životě něco víc. Oba potkají Ježíše a začíná v nich probíhat zápas. Bohatý mladík se sice zeptá: Co dělat? Jak získat věčný život? – ale odpověď, kterou mu Ježíš dá, ho nepotěší. Odchází smutný, protože se nechce vzdát svého majetku. 

Naopak, když se Ježíš potká se Zacheem, výběrčím daní, život tohoto muže se obrátí naruby. Rozhodne se darovat polovinu svého majetku chudým. Těm, které okradl, všechno vrátí, dokonce jim dá čtyřnásobně víc. Potom vykročí za Ježíšem a získá spasení.

            

            

13. Ztracený syn

Podobenství o ztraceném synu vypráví příběh návratu syna domů poté, co lehkovážně rozházel dědictví, které mu otec dal. Je ale i příběhem otce, který se nemůže dočkat návratu svého syna. Tak hodně mu na něm záleží a tak hodně ho miluje, že hned, když se zjeví, chystá hostinu. 

Okuste neutišitelnou lásku plnou soucitu, která přijímá každého, kdo se rozhodne vrátit do Boží rodiny a lituje svých špatných rozhodnutí. 

Při společném sledování příběhu můžete i vy prožívat odpuštění, osvobození a uzdravení, kterému předchází vzájemné vyznání vin a hledání cesty k sobě. Každý člen vaší rodiny může pocítit přijetí, jednoduše – být „doma“.

            

14. Přišel hledat ztracené

Od začátku Ježíšovy služby měli lidé problém pochopit, co jim Ježíš říkal. Ty, kteří si uvědomovali své viny, často udivovalo, proč Ježíš pomáhá právě jim, kteří jsou ztraceni a tak vzdálení od Boha. Uvidíte příběh tří lidí – výběrčího daní Matouše, Miriam a nemocného muže jménem Jonáš. Všichni přicházejí za Ježíšem, protože hledají naději, uzdravení a odpuštění. Prožijí neuvěřitelné věci – zázrak odpouštějící a uzdravující moci Spasitele. 

Toto překrásné vyprávění obsahuje více novozákonních podobenství a příběhů včetně podobenství o staré minci a ztracené ovci. Své posluchače znovu ujišťuje o Ježíšově touze nabídnout každému milost a znovu ho přivést k sobě.

            

15. Lazar žije

Největší strach má člověk ze smrti. Příběh Lazara nám přináší jistotu, ze Ježíš má ve své moci i smrt. Do té doby nemožné se pro lidi stává skutečností. Když Ježíš přijde do Betánie, nejdříve jde za Martou a Marií, sestrami Lazara. Utěšuje je a jeho učedníci i okolostojící jsou svědky Ježíšovy hluboké lásky a oddaného přátelství. Až potom přistoupí ke hrobu a volá na mrtvého Lazara, který leží v hrobě již čtyři dny. Martiny a Mariiny slzy smutku se mění v neutišitelnou radost – nejen proto, že jejich bratr po Ježíšově výzvě „Pojď ven“ vyjde z hrobu, ale i kvůli zaslíbení věčného života.

16. Nebeské království

V těchto krátkých příbězích a podobenství Ježíš ukazuje, jaké je a jak funguje nebeské království. 

Příběhem o rozsévači, pšenici a koukolu a podobenství o deseti pannách otvírá před svými posluchači úplně nový svět, než na jaký jsou zvyklí. 

Principy, které Ježíš pomocí názorných příkladů uvádí, nejsou jen vizí pro budoucí Boží království. Mají pomoci i dnešnímu člověku následovat Ježíše.

            

17. Znamení časů

Ježíš vypráví podobenství o královské svatbě a o zloději v noci, aby svým učedníkům připomněl důležitost pokory, lítosti a připravenosti na den, kdy znovu přijde. 

V těchto příbězích Ježíš učí trpělivě a citlivě vnímat důležitá znamení, která budou provázet jeho příchod. 

Uvidíte také, že učedníci ihned nepochopí význam Ježíšových slov. Může se to stát i nám?

            

18. Mesiáš přichází

Odhal spolu s učedníky skutečný význam Ježíšova poslání, kterým je vysvobození z pout hříchu a smrti. 

Během posledních dní Ježíšova života se jeho učedníci snaží pochopit, jaké poslání má Ježíš na zemi. Jsou zaslepeni svými představami o Mesiáši, které je vedou k přesvědčení, že Ježíš je vysvobodí z římské nadvlády. Učedníci jsou svědky vyčištění chrámu, slavnostního vjezdu do Jeruzaléma a uzdravení chromého muže. Všechno však pochopí až tehdy, když jejich Mistr vstane z mrtvých! Ježíš nabízí vysvobození z pout hříchu a smrti. Díky jeho kříži má každý člověk naději na věčný život.

            

19. Beránek Boží

Prožij dojemnou zkušenost Ježíšova utrpení. Čti starozákonní proroctví, která se naplňují v Ježíšově životě a službě. 

Není jednoduché modlit se s Ježíšem v Getsemanské zahradě: Ne má, ale tvá vůle ať se stane. Zvlášť, když potom přichází Jidáš, aby Ježíše zradil polibkem.

Se zatajeným dechem pozoruj soudní proces a Ježíšovo ukřižování, aby ses v neděli ráno probudil plný radosti z toho, že Ježíšova smrt a vzkříšení přinesly odpuštění našich hříchů.

            

20. Ježíš žije!

Veškerým nadějím a radosti je konec – Ježíš zemřel na kříži. Smutek a beznaděj učedníků však vystřídá neutuchající radost, láska a nadšení, když uvidí vzkříšeného Mistra. Nezůstane s nimi dlouho, ale mají jeho zaslíbení – bude s nimi a nikdy je neopustí při plnění poslání, které jim dal. A jednoho dne se vrátí. 

Nechte se vtáhnout do děje příběhu Velké noci, kdy se stal největší zázrak v dějinách lidstva! Tento vzrušující příběh uchvátí nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.

            


21. Král se stal sluhou

Roky, které následovaly po Ježíšově ukřižování, nebyly pro učedníky ani pro stále rostoucí společenství křesťanů jednoduché. Byly to roky učednictví. Učili se, jak sloužit druhým lidem, aby tím naplňovali Ježíšovo pověření. 

Apoštol Jakub, vězeň v solných dolech, pozoruje, jak dva dozorci zápasí o privilegium stát se správcem dolu. Vzpomíná, jak Ježíš přijímal děti a jak si pokorně klekl, aby umyl zaprášené nohy svých učedníků. Tento čin pokory, soucitu a ochoty sloužit ukázal, že velkým v jeho království není ten, komu slouží nejvíc lidí, ale ten, kdo slouží. Tato událost se do Jakubova srdce vryla tak silně, že sám pomáhá slabšímu spoluvězni.

            

22. Ježíšova modlitba

Každý, kdo slyšel o Ježíšově modlitbě, ví, jak získat moc, kterou Ježíš přislíbil každému věřícímu. Při mnohých příležitostech učil Ježíš své učedníky o moci modlitby, ať už skrze příběhy nebo vlastním příkladem. Po Ježíšově vzkříšení a odchodu do nebe prošla víra prvních křesťanů nejednou zkouškou. 

V příběhu se dovídáme, že apoštol Petr byl uvězněn. Když se křesťané dozvěděli, že Herodes plánuje Petrovu popravu, věděli, že už mohou spoléhat jedině na modlitbu. Shromáždili se a vytrvale se modlili o Petrovu záchranu. Modlitby způsobily, že se Petrova pouta uvolnila a anděl ho vyvedl ven, do bezpečí. Společná síla modliteb věřících zachránila Petra a i dnes je mocným nástrojem, kterému se nic na světě nevyrovná.

            

23. Saul z Tarsu

Jeden z nejdramatičtějších příběhů obrácení, které v Bibli najdeme. 

Úhlavní nepřítel a odhodlaný pronásledovatel křesťanů Saul je ochoten za svoje přesvědčení zemřít. Za dramatických okolností se na cestě do Damašku potká se vzkříšeným Ježíšem. Tato zkušenost navždy změní Saulův život. Se svou minulostí pochová i své jméno a narodí se znovu jako Pavel. 

Od té chvíle ho historie zná jako nejvýznamnějšího šiřitele křesťanství. Dobrou zprávu o vzkříšeném Ježíši a jeho milosti, kterou sám zažil, bude hlásat až do konce života.

24. Pavlova služba

Napínavý příběh plný víry a vytrvalosti – od výslechu před králem Agrippou, přes ztroskotání lodě plavící se do Říma, až po listy psané z římského vězení. 

Pavel nikdy nepřestal vyprávět o hluboké proměně svého srdce po setkání s Ježíšem na cestě do Damašku. Nikdy nepřestal kázat o milosti, která mu zachránila život, vedla do a dávala mu sílu hlásat dobrou zprávu. Mluvil o zázraku lásky, která má moc změnit každého člověka.

            

Náš tip pro vás

Zakupte si kompletní sérii Animovaných biblických příběhů za zvýhodněnou cenu!

Pokud zakoupíte jednotlivá DVD po kusech, zaplatíte 36 x 89,- Kč = 3.204,- Kč 

Pokud zakoupíte celou sadu 36 DVD, čeká na vás zvýhodněná cena = 2.569,- Kč 

UPOZORNĚNÍ!

Některé díly mohou mít slovenské potisky obalu a nosiče. Obsah zůstává nezměněn.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Animované biblické příběhy
Záruka: 2 roky
Druh nosiče: DVD
Počet DVD v sadě: 36
Režisér a producent: Richard Rich
Zvuk: CZ, SK, EN
Titulky: CZ, SK
5
3x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MV Avatar autora | 19.2.2021
hezky zpracované biblické příběhy pro děti, vhodné jako pomůcka ke čtení z Bible i pro veřejnost nevěřících. Osobně doporučuji.
5
PF Avatar autora | 1.2.2021
Pěkné provedení DVD. Expresní doručení do druhého dne.
5
M Avatar autora | 1.2.2021
Skvělý dárek nejen pro ty nejmladší :).